Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs
Created with Sketch.

Vacature: projectcoördinator

(Goed) Nieuws: Vanaf 1 juli 2023 hebben we plek voor een nieuwe projectcoördinator bij Witte Rook!

Als projectcoördinator werk je nauw samen in een klein team en ben je (mede) verantwoordelijk voor het realiseren en innoveren van het programma en de projecten. Witte Rook is een hybride organisatie gericht op beeldende kunst met een projectmatig onderzoeksprogramma en speciale aandacht voor digitalisering in combinatie met het publiceren van teksten. Schrijven is een belangrijk onderdeel van het programma, daarom is ervaring met het schrijven van projectplannen, inhoudelijke teksten of tekst gericht op promotie een pre. Ook kun je prioriteiten stellen en daarnaar handelen. De werktijden zijn voornamelijk overdag en flexibel in te vullen. Het team van Witte Rook werkt vanuit de StadsGalerij in het centrum van Breda, daarom woon je bij voorkeur in Brabant of de directe omgeving van Breda.

Jouw kennis en ervaring bestaat uit:

 • Basiskennis Excel, Word en beeldbewerking;
 • Ervaring met webredactie;
 • Goede communicatieve vaardigheden;
 • Inzicht in begrotingen en projectplanning;
 • Kennis van en een netwerk in het kunstenveld;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal en grammatica.

Je taken bestaan uit:

 • Een aanspreekpunt zijn van de organisatie;
 • Het begeleiden van kunstenaars praktisch en inhoudelijk;
 • Het organiseren, plannen en uitvoeren van projecten en programma;
 • Het schrijven van projectplannen en promotieteksten;
 • Verslaglegging en budgetbeheer;
 • Het organiseren van meetings en vergaderingen;
 • Het uitvoeren van administratieve handelingen en praktische zaken.

Interesse?

De functie beslaat gemiddeld 10 uur per week op freelance-basis, met mogelijkheid tot uitbreiding op projectbasis, voor een periode van minstens 6 maanden (juli t/m december 2023) met perspectief op verlenging. Voor meer informatie over de sollicitatie en het insturen van je motivatiebrief en CV, mail voor 15 juni naar Esther van Rosmalen esther@witterook.nu

Witte Rook streeft ernaar om een inclusieve organisatie te zijn als afspiegeling van de maatschappij. We nodigen dan ook nadrukkelijk personen uit die de diversiteit van ons team versterken. Voldoe je niet aan alle gestelde eisen, maar denk je wel dat jij iets kan toevoegen aan onze organisatie? Ook dan horen we graag waarom jij deel wilt uitmaken van ons team!

ENGLISH

(Good) News: Starting July 1, 2023, we are in search of a new project coordinator at Witte Rook!

As project coordinator you will work closely with our small team and be (co-)responsible for the realization and innovation of the program and projects. Witte Rook is a hybrid organization focused on visual arts with a project-based research program and a special focus on digitization in combination with the publishing of texts. Writing is an important part of the program, therefore experience with writing project plans, content-related texts or text more focused on promotion is an advantage. Also, you know how to prioritize and act accordingly. Working hours are mainly during the day and flexible. Witte Rook operates from the StadsGalerij in the center of Breda, therefore it is preferred that you live in Brabant or in the direct surroundings of Breda.

Your knowledge and experience include:

 • Basic knowledge of Excel, Word and visual design;
 • Experience with web editing;
 • Good communication skills;
 • Understanding of budgets and project planning;
 • Knowledge of and networks in the arts field;
 • Good understanding of Dutch language and grammar.

Your duties include:

 • Being a contact person for the organization;
 • Supervising artists practically and substantively;
 • Organizing, planning and executing projects and the program;
 • Writing project plans and promotional texts;
 • Reporting and budget management;
 • Organizing meetings and gatherings;
 • Performing administrative tasks and practical matters.

Interested?

This is a position for an average of 10 hours per week on a freelance basis, with the possibility of expansion on a project basis, for a period of at least 6 months (July to December 2023) with the prospect of extension. For more information about the application and to submit your letter of motivation and CV, email esther@witterook.nu before June 15.

Witte Rook strives to be an inclusive organization that is a reflection of society. As such, we specifically invite individuals to apply that reinforce the diversity of our team. Do you not meet all of the requirements, but do you think you can add something to our organization? Then we would also like to hear why you would like to be part of our team!

Geplaatst op 25.05.2023.

Van: 25.05.2023
Tot: 15.06.2023