Agenda Artikelen Programma Zoeken Contact Partners Auteurs

Open Call: kunst in de openbare ruimte / art in public space

Deze Open Call is gesloten / this Open call is closed.

Witte Rook is op zoek naar kunstenaars met ambities of ervaring met het vervaardigen van kunst in de openbare ruimte. De locatie is het Wilhelminapark in Breda waarvoor we van start gaan met een visietraject. Hiervoor zijn we op zoek naar kunstenaars die werken met licht, audio, storytelling of samenwerkingen aangaan met natuurlijke of biologische elementen zoals flora en fauna. Wil je meer weten, of heb je belangstelling om je hiervoor aan te melden stuur dan een mail naar info@witterook.nu. De open call sluit op 4 september 2023. Voor meer achtergrondinformatie klik hier.

Aanleiding
Het Wilhelminapark is een van de oudste parken van Breda en toe aan een opfrisbeurt waarbij een nieuwe visie nodig is met betrekking tot de rol van kunst in dit park. De gemeente Breda heeft kunstinitiatief Witte Rook gevraagd om deze te ontwikkelen samen met de bewoners, gebruikers én kunstenaars.

Visie
Het Wilhelminapark is een 19e eeuws park dat in feite af is. Er zijn uiteraard in de loop der tijd wel dingen veranderd in de omgeving en het oorspronkelijke ontwerp is aangepast vanwege praktische of esthetische redenen, maar is essentie is het park hetzelfde gebleven. Dat neemt niet weg dat er wel veel verbeterd kan worden om het park weer in de oude glorie te herstellen maar wel met aandacht voor de huidige situatie. En daar past ook een nieuwe visie bij welke betekenis(sen) we aan het park kunnen toedichten. Het Wilhelminapark is namelijk op zichzelf niet uniek, er bestaan minstens 21 parken met dezelfde naam in Nederland, maar ook in het Caraïbisch deel van het koninkrijk en de voormalige koloniën. De vraag is hoe kunnen we de historie en de reeks van parken niet vergeten en tegelijkertijd van dit park HET Wilhelminapark maken. In de visie van Witte Rook speelt kunst daarin een rol door het bestaande in een nieuw perspectief te plaatsen om zo het park om andere manieren te kunnen beleven.

Kunst in het park
Ons plan bestaat uit het onderzoeken van de mogelijkheden voor meer kunst in het Wilhelminapark te Breda. Samen met de gemeente Breda, kunstenaars, bewoners uit de omgeving van het park, de diverse instellingen, organisaties en bedrijven die daar zijn gevestigd willen we vier kunstvormen onderzoeken. De intentie is dat dit aanleiding geeft tot een vervolgtraject en een opdrachtstelling, met uitzondering van de audiotour die dit jaar al van start gaat als eerste kunsttoepassing. 

Het uitgangspunt is dat de aard van het park gerespecteerd wordt en tegelijkertijd nieuwe mogelijkheden ontstaan om een andere beleving aan het park toe te voegen. Hiervoor vragen we een viertal kunstenaars om een voorstel te ontwikkelen om het park nieuw elan te geven. De vier kunstvormen die we willen onderzoeken zijn:

 • Kunstwerken die een symbiose aangaan met de herontwikkeling van het park. Bijvoorbeeld als onderdeel van de aanpassingen die in het park of de directe omgeving nodig zijn. Dat kan gaan om straatverlichting, bestrating, zitgelegenheid of restauratie zoals het notarisbankje. Het gaat om kunstwerken die niet nadrukkelijk aanwezig zijn als klassiek standbeeld, maar wel iets toevoegen aan wat er al is of het bestaande meer zichtbaar maken. 
 • Een specifieke wens zoals die al eerder in de ontwikkeling van het Wilhelminapark is opgenomen is een lichtkunstwerk dat in de avonduren als een lichtbaken fungeert in het park en overdag als object aanwezig is. 
 • Planten die als kleurstof gebruikt kunnen worden opnemen in de flora van het park. Deze kunnen geoogst worden door kunstenaars die dit gebruiken voor hun werk waarmee er een verhaal ontstaat tussen het park en kunstwerken die daarvan gemaakt worden. Er kunnen ook vervolgactiviteiten zijn, lezingen en workshops, exposities in de wijk en educatieve programma’s.
 • Een audiotour als kunstwerk, diverse kunstenaars gebruiken dit medium om de beleving van anderen te sturen en de fantasie te prikkelen. Deze zijn met eenvoudige middelen zoals een telefoon te beluisteren gedurende een wandeling in het park. Diverse audiotours kunnen interessant zijn om meerdere doelgroepen mee te bereiken en een middel zijn om speciale activiteiten te organiseren. Bij deze kunstvorm willen we al dit jaar tot één uitvoering komen als eerste kennismaking met dit medium en de omgeving.

Criteria

 • Aantoonbare ervaring met het werken in opdracht of openbare ruimte.
 • Kennis en expertise m.b.t. de gekozen kunstvorm.
 • Beschikbaar in de projectperiode.
 • Bereid om deel te nemen aan samenwerking met bewoners en stakeholders.
 • Het delen van momenten in het ontwikkelproces met het publiek in de vorm van presentaties of door weergave op onze online kanalen.

Aanmelding
Je aanmelding voor deze open call bestaat uit:

 • Je motivatie waarin je toelicht hoe jouw praktijk passend is voor deze opdracht en ook voorbeelden benoemd van eerdere werken of projecten waarin dat tot uiting komt. Geef ook aan welke kunstvorm je wil onderzoeken, meerdere opties zijn mogelijk, en onderbouw dit met een summiere schets of beschrijving wat je eerste gedachten zijn.  Voor ons is het ook belangrijk te weten waarom je wil deelnemen en hoe je invulling geeft aan de criteria.
 • Je CV met een relevante selectie en je volledige gegevens inclusief website en social media links. 
 • Je portfolio met beeldmateriaal en indien van toepassing links naar audiovisueel materiaal, voorzien van titel, jaar, materiaal, context, partners of samenwerking en een korte inhoudelijke toelichting.

Traject
De periode van dit traject loopt vanaf oktober tot en met december 2023 waarvoor vier kunstenaars geselecteerd worden om hun visie uit te werken. De open call sluit op 4 september waarna in de maand september de selectie zal plaatsvinden en de opdrachtstelling wordt verstrekt per kunstenaar per kunstvorm. In oktober wordt gestart met het beeldend onderzoek en in het geval van de audiotour met de realisatie. De presentatie van de visieresultaten zullen eind november begin december worden getoond waarbij de audiotour tijdens de Cultuurnacht Breda in januari door het publiek te beluisteren is. In dit project wordt er ook samengewerkt met auteurs die een achtergrond hebben als kunsthistoricus/onderzoeker/curator voor de vertaling van de ideeën naar een verhaallijn. De artistieke visies zijn bedoeld om deel uit te maken van de totale ontwikkeling van het Wilhelminapark en specifiek om invulling te geven aan de kunstvisie voor het park. Hiervoor is een vergoeding voor de werkperiode en presentatie alsook materiaal – en reiskosten.

Over het Wilhelminapark
Het Wilhelminapark in Breda is ontworpen door Leonard A. Springer en gerealiseerd in 1894. Het is gebouwd in de typische 19e eeuwse Engelse landschapsstijl. Het park is aangelegd na de ontmanteling van de vestingswerken van de stad en maakte deel uit van de uitbreiding van het oude stadsdeel en voorzag in de behoefte van recreatieve plekken. Het is aangelegd op de voormalige verdedigingswerken wat ook de vorm van het park en vooral de ligging van de vijvers heeft bepaald. Door de latere toevoegingen en verkeersaanpassingen is het park minder goed leesbaar en is de ambitie om terug te keren naar de ambities van Springer.

[EN]

Witte Rook is looking for artists with ambitions or experience in producing art in public spaces. The location is the Wilhelminapark in Breda for which we are starting a vision project. For this, we are looking for artists who work with light, audio, storytelling or collaborate with natural or biological elements such as Flora and Fauna. If you want to know more, or are interested in applying for this, please send an email to info@witterook.nu. The open call closes on 4 September 2023. For more background information click here (for the moment Dutch only).

Cause
Wilhelmina Park is one of Breda’s oldest parks and is in need of a refresh whereby a new vision is needed regarding the role of art in this park. The municipality of Breda asked art initiative Witte Rook to develop this together with the residents, users and artists.

Vision
Wilhelmina Park is a 19th-century park that is basically finished. Of course, things have changed in the environment over time and the original design has been adapted for practical or aesthetic reasons, but in essence the park has remained the same. That said, there is much that can be improved to restore the park to its former glory, but with attention to the current situation. And that includes a new vision of what meaning(s) we can ascribe to the park. After all, Wilhelminapark is not unique in itself; there are at least 21 parks with the same name in the Netherlands, but also in the Caribbean part of the kingdom and the former colonies. The question is how can we not forget the history and series of parks and at the same time make this park THE Wilhelminapark. In Witte Rook’s vision, art plays a role in this by placing the existing in a new perspective in order to experience the park in other ways.

Art in the park
Our plan consists of exploring the possibilities for more art in Breda’s Wilhelmina Park. Together with Breda municipality, artists, residents from the park’s surroundings, the various institutions, organisations and companies located there, we want to investigate four art forms. The intention is that this will give rise to a follow-up project and a commission, with the exception of the audio tour, which will already start this year as the first art application.
The starting point is to respect the nature of the park while creating new opportunities to add a different experience to the park. To this end, we are asking about four artists to develop a proposal to give the park new impetus. The four art forms we want to explore are:

 • Artworks that enter into symbiosis with the redevelopment of the park. For example, as part of the adjustments needed in the park or its immediate surroundings. This could involve street lighting, paving, seating or restoration such as the notary’s bench. These are works of art that are not emphatically present as classic statues, but add something to what is already there or make the existing more visible. 
 • A specific desire as previously included in the development of Wilhelmina Park is a work of light art that acts as a beacon of light in the park in the evening and is present as an object during the day. 
 • Plants used as dyes can be incorporated into the park’s flora. These can be harvested by artists who use this for their work creating a narrative between the park and artworks made from it. There could also be follow-up activities, lectures and workshops, exhibitions in the neighbourhood and educational programmes.
 • An audio tour as a work of art, several artists use this medium to direct the experience of others and stimulate the imagination. These can be listened to by simple means such as a phone during a walk in the park. Various audio tours can be interesting to reach multiple audiences and provide a means to organise special activities. With this art form, we want to achieve one performance already this year as a first introduction to this medium and the environment.

Criteria

 • Proven experience of working on commission or in public spaces.
 • Knowledge and expertise of the chosen art form.
 • Available during the project period.
 • Willing to participate in collaboration with residents and stakeholders.
 • Sharing moments in the development process with the public in the form of presentations or by display on our online channels.

Application
Your application for this open call consists of:

 • Your motivation explaining how your practice is appropriate for this assignment and also naming examples of previous works or projects that reflect this. Also indicate which art form you would like to investigate, several options are possible, and substantiate this with a brief sketch or description of what your initial thoughts are.  It is also important for us to know why you want to participate and how you fulfil the criteria.
 • Your CV with a relevant selection and your full details including website and social media links. 
 • Your portfolio with visual material and, if applicable, links to audiovisual material, provided with title, year, material, context, partners or cooperation and a short substantive explanation.

Trajectory
The period of this trajectory runs from October to December 2023 for which four artists will be selected to elaborate their vision. The open call closes on 4 September after which the selection will take place in the month of September and the commission will be issued per artist per art form. Visual research and, in the case of the audio tour, realisation will start in October. The presentation of the vision results will be shown in late November early December, with the audio tour being available for public listening during the Culture Night Breda in January. This project will also collaborate with authors who have a background as art historians/researchers/curators to translate the ideas into a storyline. The artistic visions are intended to be part of the overall development of Wilhelmina Park and specifically to flesh out the art vision for the park. This is subject to remuneration for the working period and presentation as well as material and travel costs.

About Wilhelmina Park
Wilhelmina Park in Breda was designed by Leonard A. Springer and realised in 1894. It was built in the typical 19th-century English landscape style. Built after the dismantling of the city’s fortifications, the park was part of the expansion of the old part of the city and met the need for recreational spots. It was built on the former defences which also determined the shape of the park and especially the location of the ponds. Later additions and traffic adjustments have made the park less legible and the ambition is to return to Springer’s ambitions.

About Witte Rook
Witte Rook is a Breda-based organisation with a focus on research and participation projects in the field of visual arts. For instance, for years Witte Rook has been running an Artist in Residence programme in the Zaartpark called 49m2 involving aspects such as rights and duties in public space, awareness of the environment and interaction with park users. From the desire to follow up these special encounters between art, artists and residents, the idea arose to seek interaction in other parks as well. Each park has its own identity, history and experience that requires a specific approach. White Smoke focuses specifically on the descriptive, narrative and investigative nature of art in text, image and sound to allow the artist’s voice to be heard and interpret the process as part of the artwork.

 


 
Auteur:
Esther van Rosmalen

Checklist

Deadline:  4 september 23:59u / 4 September 23:59h.

Aanmelding / aply via: info@witterook.nu

Motivatie/motivation: maximaal 1000 woorden / maximum 1000 words

CV: aanleveren als / submit as PDF max. 3 A4 en niet kleiner dan corpsgrote 10 / not smaller than font size 10.

Portfolio: aanleveren als / submit as 1 PDF maximaal 10 A4 en niet groter dan / no larger than 20MB.

 

 
nieuws:
Informatie over het Wilhelminapark
Inleiding Het Wilhelminapark in Breda is een 129 jaar oud landschapspark dat in de loop der jaren op verschillende manieren is aa...